Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Jackiewicz, Obidzińska i Partnerzy Spółka Partnerska z siedzibą w Gdańsku (80-890) przy ul. Heweliusza 11 (IX p.), wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000228774 (dalej jako „Administrator” lub „Kancelaria”).

Administrator zapewnia zainteresowanym kontakt osobisty w siedzibie Kancelarii, telefoniczny pod nr 58 506 60 60 lub mailowy na adres sekretariat@biz-law.pl. 

 

II. DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Podanie danych osobowych jest w każdym przypadku dobrowolne, ale niezbędne do nawiązania kontaktu lub skorzystania z usług Kancelarii.

 

III. CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe są przetwarzane w celu:

  1. kontaktowania się z osobami zainteresowanymi usługami Kancelarii, w szczególności udzielania odpowiedzi na otrzymane wiadomości i zapytania, przy wykorzystaniu aktualnie dostępnych środków komunikowania się na odległość (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  2. wykonania umowy o świadczenie usług prawnych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  3. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 
  4. archiwizacji materiałów i dokumentów, w tym korespondencji, uzyskanych lub wytworzonych przez Kancelarię w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

  1. podmioty, którym administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych na podstawie umowy, w zakresie zgodnym z wymogami zachowania tajemnicy zawodowej, tj. w szczególności podmioty świadczące na rzecz Kancelarii usługi informatyczne, pocztowe, księgowe itp. 
  2. organy publiczne i inne podmioty, którym administrator obowiązany jest udostępnić dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
  3. podmioty, którym administrator udostępni dane osobowe na podstawie Pani/Pana zgody.

 

V. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Skorzystanie z prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia może stanowić podstawę do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług prawnych oraz wypowiedzenia stosunku pełnomocnictwa.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do załatwienia sprawy, a następnie archiwizowane przez okres wymagany przepisami prawa, nie krótszy niż okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.